به بیماران پیوند مغز استخوان کمک کنیم - Help Bone Marrow Transplant Patients

01 Jan 00:00 - 03:00 01 Jan 00:00 - 03:00 - Tehran Tehran
موسسه خیریه نیکان (Nikan Charity Foundation) موسسه خیریه نیکان (Nikan Charity Foundation)
For English please scroll down ...... با توجه به بیشتر شدن تعداد درخواست افرادی که احتیاج به پیوند مغز استخوان دارند و هزینه ی بالای درمان آنها بر آن شدیم تا با ایجاد یک ایونت بخ   More info


© 2019 Siguez